پودمان آموزشی مدیر پروژه حرفه ای
کاملترین پاسخ به نیاز مدیران پروژه و مهندسان اجرا
 

مشاهده عناوین کلیه پودمان های شغلی
 

پودمان آموزشی ریاست کارگاه
ویژه ساخت و سازهای شهری و انبوه سازی - با گواهینامة تأیید شایستگی مدیریت حرفه ای و مدرک BSM

مشاهده عناوین کلیه پودمان های شغلی
 

پرورش کارشناس حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه
با اعطای گواهینامه تأیید شایستگی حرفه ای در صنعت ساخت

مشاهده عناوین کلیه پودمان های شغلی
 

پودمان آموزشی معماری داخلی
با متد جدید و 100 % کاربردی (با آموزش نرم افزارهای Rhino ،3DMAX ،V-ray)
 

مشاهده عناوین کلیه پودمان های شغلی